Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông tin chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – gói thầu Tư vấn lập thuyết minh hạng mục

Loại thông báo

Dự án thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Số KHLCNT

20170714680 - 00

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng Chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Văn phòng HĐND và UBND Quận 10 và 15 phường xã

Bên mời thầu

Z022573-Văn phòng HĐND và UBND Quận 10

Tên chủ đầu tư

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10

Phân loại

Dự án đầu tư

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

11.000.000 VND

Cơ quan phê duyệt

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10

Số văn bản phê duyệt

 657/QĐ-VP

Ngày phê duyệt

19/07/2017

Ngày đăng tải

19/07/2017

 

STT

S/Hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn NT

Thời gian lựa chọn NT

Hình thức HĐ

Thời gian thực hiện HĐ

1

01

Tư vấn lập thuyết minh hạng mục

11.000.000(VND)

Ngân sách sự nghiệp của thành phố

Chỉ định thầu rút gọn, Trong nước, Không sơ tuyển, Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3 2017

Trọn gói

90 Ngày

 


Các Thông tin đấu thầu khác