Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu - gói thầu Mua sắm và lắp đặt máy phát điện cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Loại thông báo

Dự án thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Số KHLCNT

20171103960 - 00

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mua sắm và lắp đặt máy phát điện cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Bên mời thầu

Z022573-Văn phòng HĐND và UBND Quận 10

Tên chủ đầu tư

Văn phòng HĐND và UBND Quận 10

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

338.844.000 VND

Cơ quan phê duyệt

Ủy ban nhân dân quận 10

Số văn bản phê duyệt

 10869/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt

03/11/2017

Ngày đăng tải

06/11/2017

 

STT

S/Hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn NT

Thời gian lựa chọn NT

Hình thức HĐ

Thời gian thực hiện HĐ

1

1

Mua sắm và lắp đặt máy phát điện cho bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

338.844.000(VND)

Ngân sách Quận 10 (Kinh phí không thực hiện tự chủ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10)

Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 4 2017

Trọn gói

20 Ngày

 


Các Thông tin đấu thầu khác