Dự án đang triển khai

Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống an toàn thông tin

Đầu tư bổ sung, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin, thiết lập hệ thống bảo vệ an toàn thông tin, đảm bảo an toàn hệ thống mạng của đơn vị, phục vụ nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng việc triển khai phần mềm ứng dụng, nâng cao hiệu suất hoạt động trong việc trao đổi thông tin và tăng cường sự giám sát trong công tác quản lý tại đơn vị

Lĩnh vực chuyên môn

Công nghệ thông tin

Loại dự án

Dự án nhóm C – Ngân sách nhà nước (TP)

Địa điểm đầu tư

Uỷ ban nhân dân quận 10

Thời gian thực hiện

Năm 2016 – 2017

Kinh phí dự án

600.951.892 đồng

Loại hình tài trợ

Không

Nhà tài trợ

Không

Tình trạng dự án

Đang thực hiện