Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Các cơ quan hành chính cấp huyện ở quận 10 gồm có Uỷ ban nhân dân quận 10 có 9 thành viên (gồm 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 5 uỷ viên) và 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/2/2010 của Chính phủ (gồm có Văn phòng Uỷ ban nhân dân, phòng Nội vụ, phòng Kinh tế, Thanh tra, phòng Quản lý đô thị, phòng Tư pháp, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Y tế, phòng Tài chính – Kế hoạch). Về cấp xã có 15 Uỷ ban nhân dân phường theo số thứ tự từ 1 – 15 được sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng quản lý, điều hành đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể khái quát cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân quận 10 bằng sơ đồ sau:

Uỷ ban nhân dân quận 10 và các cơ quan chuyên môn trực thuộc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; trong đó, Uỷ ban nhân dân quận 10 làm việc theo chế độ tập thể và các cơ quan chuyên môn làm việc theo chế độ thủ trưởng; từng thành viên chịu trách nhiệm cá nhân trong tổ chức, điều hành các lĩnh vực mà mình được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể về hoạt động của mình. Uỷ ban nhân dân quận 10 có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hoạt động của mình với Quận uỷ 10 và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện quản lý nhà nước về tất cả mọi mặt và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

So do to chuc bo may chinh quyen quan 10.png