24 Tháng Sáu 2024
Thông tin đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp và triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc điện tử trên máy tính và thiết bị thông minh, ký số điện tử

Chuyên mục: Thông tin đấu thầu | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 27/11/2023 | Số lần xem: 1028

Thông tin cơ bản

Mã KHLCNT: PL2300190694

Tên KHLCNT: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp và triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc điện tử trên máy tính và thiết bị thông minh, ký số điện tử

Tên dự toán mua sắm: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp và triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc điện tử trên máy tính và thiết bị thông minh, ký số điện tử

Bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10

Số lượng gói thầu: 5

Thông tin dự toán mua sắm

Giá trị dự toán mua sắm: 1.167.573.030 VND

Số tiền bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn không trăm ba mươi đồng

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 6262/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt: 24/11/2023

Cơ quan ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân Quận 10

 

Danh sách gói thầu

STT

Tên gói thầu

Lĩnh vực

Giá gói thầu (VND)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Tư vấn

5.500.000

Dự toán chi ngân sách nhà nước đã được Ủy ban nhân dân Quận 10 bố trí trong dự toán đầu năm cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 tại Quyết định số 8230/ QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Chỉ định thầu rút gọn

Không có phương thức LCNT

Quý IV, 2023

Trọn gói

45 ngày

2

Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT

Tư vấn

2.200.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV, 2023

Trọn gói

45 ngày

3

Tư vấn giám sát

Tư vấn

21.635.700

Chỉ định thầu rút gọn

Không có phương thức LCNT

Quý IV, 2023

Trọn gói

150 ngày

4

Tư vấn kiểm thử an toàn thông tin

Tư vấn

125.000.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV, 2023

Trọn gói

150 ngày

5

Nâng cấp và triển khai Hệ thống QLVB và HSCV điện tử trên máy tính và thiết bị thông minh, ký số điện tử

Tư vấn

953.408.550

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý IV, 2023

Trọn gói

150 ngày

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động