16 Tháng Bảy 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 10 năm 2022

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Cải cách hành chính | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 18/03/2023 | Số lần xem: 1813

Năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Quận 10 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ.

Ngay từ đầu năm, Quận đã ban hành quyết định và kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung CCHC ở từng lĩnh vực; áp dụng các mô hình, sáng kiến góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số liên quan đến CCHC và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội quận.

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân quận đã có Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Quận 10 năm 2022, trong đó đã đề ra 02 mục tiêu, 10 chỉ tiêu với các nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực của công tác CCHC, phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 14 phường. Ngoài ra, Quận 10 thường xuyên tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính để quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính năm 2022; ban hành 38 văn bản thực hiện công tác CCHC và tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, đăng tải nhiều tin, bài về CCHC trên các trang Thông tin điện tử của quận, phường. Kết quả: hoàn thành 76/76 nhiệm vụ theo kế hoạch quận (đạt 100%); hoàn thành 34/34 nhiệm vụThành phố giao(đạt 100%).

Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện niêm yết trên Trang thông tin điện tử của quận, phường các hồ sơ mẫu của thủ tục hành chính (TTHC) như: liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế, thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cấp bản sao trích lục hộ tịch.Trong năm 2022, công bố mới 20 thủ tục, bãi bỏ 07 thủ tục, thay thế, bổ sung 36 thủ tục; hiện có 50 TTHC cấp quận, phường và có 318 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường; 251/318TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ (đạt 78,93%); 50/201 TTHC được điện tử hóa quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công Thành phố (đạt 24,87%); hồ sơ TTHC do quận, phường tiếp nhận được giải quyết đúng hạntương ứng là 270.396 hồ sơ (đạt 100%) và 315.048 hồ sơ (đạt 100%); hồ sơ TTHC đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do quận, phường tiếp nhận tương ứng là 3.324/5.792 hồ sơ (đạt 57,4%) và 5.066/6.854 hồ sơ (đạt 73,91%); 100% hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực xây dựng của địa phương được giải quyết đúng hẹn (ở 2 cấp); 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC được giải quyết; 1.101 lượt đánh giá hài lòng tại quận với tỷ lệ hài lòng đạt 98,64% và3.204 lượt đánh giá hài lòng tại 14 phường với tỷ lệ hài lòng đạt 97,67%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Ủy ban nhân dân quận đã tiến hành rà soát, sắp xếp nhân sự tại các phòng ban, đơn vị thuộc Quận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Quận đã ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch; Quyết định bãi bỏ một phần của Quyết định số 003/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế; giải thể trường Mầm Non Phường 4 và trường Bồi dưỡng giáo dục Quận 10.

Về cải cách chế độ công vụ: Trong năm 2022, quận thực hiện tuyển dụng 69 công chức và 06 viên chức; thực hiện bổ nhiệm mới 10 công chức, viên chức; đề xuất 76 cán bộ, công chức, viên chức tham dự thi nâng ngạch, thăng hạng do Thành phố tổ chức (kết quả có 07 công chức, 10 viên chức được nâng ngạch); đề cử 602 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự 33 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do Thành phố, quận tổ chức; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định. Ngoài ra, quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường tập trung rà soát lại quy chế làm việc, quy định theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Về cải cách tài chính công: thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 2.400 tỷ đồng, đạt 119,28% so với dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 97,510 tỷ đồng/98,382 tỷ đồng, tỷ lệ 99,11% so với kế hoạch được giao.100% cơ quan, đơn vị thuộc quận đều ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Quận đảm bảo thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Quận đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý và điều hành văn bản, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính; phát triển ứng dụng di động “Quận 10 trực tuyến”; hoàn tất việc cải tạo kho lưu trữ tại quận đúng theo quy định, trong đó đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng tài liệu lưu trữ, đồng thời thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch theo kế hoạch.

Trong năm 2022 đã có nhiều sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu như: “Ứng dụng di dộng Quận 10 trực tuyến”, “Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực công chức Quận 10”, “Đổi mới quy trình xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo”; “Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận 10”; “Đăng ký sửa chữa nhà trực tuyến thông qua phần mềm Zalo offcial để tiếp nhận” tại Phường 4; “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền hướng dẫn thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bằng song ngữ (Việt - Hoa) cho người dân tộc Hoa” tại Phường 5; “Chuyển đổi toàn bộ việc niêm yết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy thành văn bản số” tại phường 8; “4T”tại Phường 14…

Từ những sáng kiến, giải pháp hay được đề xuất trong thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận và phường đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, vững mạnh, từng bước hiện đại./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 10

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết