24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo

Chuyên mục: Chương trình, đề án | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 24/12/2020 | Số lần xem: 5747

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 xây dựng chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường do Quận quản lý thông qua việc tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; củng cố, xây dựng mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

- Tăng cường nội dung giáo dục đạo đức trong nhà trường; giữ gìn, tôn vinh và khắc sâu các giá trị nhân văn, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong học sinh; tăng cường năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Huy động các nguồn lực tài chính để đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo; khuyến khích xã hội hóa giáo dục, thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn tài chính từ khu vực tư nhân cho phát triển Giáo dục và Đào tạo.

- Củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; từng bước hình thành xã hội học tập.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Đến năm 2025, 100% trường học công lập thuộc Quận đạt kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có ít nhất 25% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia; phấn đấu đạt chỉ tiêu 340 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học; phấn đấu 70 % học sinh bậc trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày (Thành phố là: Mỗi quận huyện phấn đấu đạt 80% trường tiểu học học 2 buổi/ ngày, 60% trường trung học cơ sở học 2 buổi/ ngày).

2.2. Phấn đấu có ít nhất 03 trường được kiểm tra công nhận đạt các tiêu chí xây dựng trường tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế.

2.3. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục thuộc Quận xây dựng mô hình trường học thông minh theo đề án xây dựng Quận 10 thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025. Đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo đều được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến Quận 10; 100% trường học kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn ngành…(căn cứ chỉ tiêu của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo).

2.4. 100% cán bộ quản lý giáo dục có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý; có chứng chỉ quản lý nhà nước; 100% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ theo quy định tại Luật Giáo dục 2019. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên toàn ngành đạt 30%.

2.5. Phấn đấu có trên 70% gia đình đạt Gia đình học tập, 70% khu phố đạt Cộng đồng học tập và 90% cơ quan, trường học đạt Đơn vị học tập; 15/15 phường được xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường đạt từ loại khá trở lên.

2.6.  Phấn đấu đến năm 2025, 50% học sinh Quận 10 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2), 90% đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác quán triệt trong hệ thống chính trị và tuyên truyền trong nhân dân

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đối với phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức, người học, gia đình và xã hội về sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, Luật Giáo dục 2019,…) và các chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức thực hiện “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phong cách, lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức Ngành giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận, tạo sự chuyến biến sâu sắc về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong các trường học.

2. Rà soát quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

-  Tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Quá trình sắp xếp đảm bảo các nguyên tắc, phù hợp với tình hình đặc điểm địa phương và đảm bảo chất lượng dạy - học kết hợp với việc điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo Quận 10 đến năm 2025 và 2030.

- Xây dựng kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa lớn các trường học đảm bảo cơ sở vật chất an toàn phục vụ tốt cho việc dạy và học. Trong đó, quan tâm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học, phòng máy vi tính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động dạy và học.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp Một; bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 theo tinh thần Kế hoạch số 2455/KH-GDĐT-KHTC ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa để phát huy nguồn lực xã hội trong việc xây dựng, tổ chức hoạt động các cơ sở giáo dục tại các cơ sở hiện hữu và các dự án xây dựng chung cư cao tầng trên địa bàn Quận 10.

3. Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; huy động các nguồn lực xã hội và trong hệ thống chính trị vào công tác khuyến học, khuyến tài

- Thực hiện việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, kết hợp hài hòa học đi đôi với hành, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Quản lý tổ chức giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục nhằm rèn luyện và hình thành cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, năng lực thực tiễn.

- Xây dựng nhà trường đảm bảo an ninh, trật tự, cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường. Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn hóa, văn minh, phòng chống tội phạm, tai nạn thương tích, giáo dục về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường cho học sinh; tổ chức nhiều phong trào, hội thao, hội thi, hoạt động chuyên đề trong nhà trường nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí góp phần rèn luyện kỹ năng, phát triển thể chất cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo kế hoạch của quận (thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy) và mục tiêu, nhiệm vụ nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn quận.

- Tăng cường phát huy vai trò các Đoàn thể, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tổ chức vận động trẻ em nghèo đến trường hoặc theo học các chương trình phổ cập giáo dục, dạy nghề, đảm bảo không để trẻ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn; huy động các nguồn học bổng để hỗ trợ học sinh nghèo, gặp khó khăn, khen thưởng, tôn vinh học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện; vận động người dân tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những tác động có ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

- Tổ chức các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong các cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư; lấy việc thực hiện học tập của công chức, viên chức, người lao động và xây dựng “Đơn vị học tập” là hoạt động trọng tâm, tác động thúc đẩy tích cực để cơ quan, đơn vị thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn kết xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” tại các khu dân cư với xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng các mô hình học tập và xây dựng “Cộng đồng học tập cấp phường” theo lộ trình hằng năm của quận.

- Phát huy sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đặc biệt là của Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức trong công tác giáo dục, từ đó vận động quần chúng cùng tham gia đóng góp theo khả năng của mình vào công tác giáo dục tại địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện các công việc như đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng phong trào xã hội học tập, phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, phong trào khuyến học, khuyến tài...

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên

4.1. Cán bộ quản lý

- Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị, kiên định với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; có tư duy sáng tạo, sẵn sàng đổi mới, giữ gìn và kế thừa truyền thống giáo dục tốt đẹp của dân tộc… đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý trong giai đoạn mới. Kết hợp giữa việc bổ nhiệm và thi tuyển nhằm chọn lựa nguồn cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng quản trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần sáng tạo, năng động, đổi mới, có bản lĩnh thích ứng, chịu trách nhiệm trước những thách thức và đòi hỏi, sự quan tâm của xã hội, của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý nhà nước, quản trị trường học và nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục; tổ chức bồi dưỡng trình độ trung cấp chính trị cho đội ngũ giáo viên, nhân viên được quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý để góp phần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý của ngành. Xây dựng các chương trình bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, chính trị, cập nhật kiến thức hằng năm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ, diện quy hoạch theo những chương trình tiên tiến, hội nhập theo chỉ đạo chung của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua việc tổ chức các lớp học, tổ chức các chương trình tham quan thực tế trong nước và nước ngoài (khi có điều kiện).

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ; có năng lực điều hành các hoạt động của nhà trường với quy trình chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế; là những chuyên gia về quản lý, chuyên gia môn học; có kiến thức rộng và có nền tảng để thường xuyên cập nhật tri thức khoa học công nghệ hiện đại, có năng lực bồi dưỡng cho đồng nghiệp.

- Thực hiện công tác đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh và đúng quy định; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý giáo dục.

4.2. Giáo viên

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu của Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên giỏi; đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, đầu tư thiết bị dạy nghề.

- Lãnh đạo công tác đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, theo hướng tự đào tạo, bồi dưỡng. Tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ nhà giáo có ý thức tự học mọi lúc, mọi nơi, qua thực tiễn công tác để đúc kết những bài học cho bản thân. Đồng thời có chế độ hỗ trợ học tập nâng cao trình độ theo chuẩn chuyên môn, chính trị cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận, Thành phố.

- Lãnh đạo rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên thông qua các giải pháp như: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đặc biệt là tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; tuyển dụng, luân chuyển, bố trí công việc phù hợp với khả năng của giáo viên và theo tình hình thực tế của các trường.

5. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường

- Tiếp tục tăng cường giao quyền tự chủ về tuyển dụng, chương trình giáo dục phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Nghiên cứu thí điểm thực hiện giao quyền tự chủ một số hoạt động cho Hiệu trưởng theo hướng nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động tại đơn vị được giao. Hiệu trưởng các trường phải chủ động trong công tác, dám chịu trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất được giao; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định và hiệu quả, chất lượng hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo chung của Quận, Thành phố.

- Nâng cao trách nhiệm đối với tất cả các thành viên trong nhà trường trong kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh. Tạo điều kiện cho các trường, đội ngũ giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch dạy và học theo các chủ đề tích hợp, liên môn, tăng thực hành, trải nghiệm thực tế... nhằm giảm tải chương trình, khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết - nhẹ về thực hành...; đổi mới dạy và học tiếng Anh, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh thực chất, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới nền giáo dục theo hướng hội nhập quốc tế.

- Phối hợp tốt với địa phương và sự đóng góp của các mạnh thường quân để phát huy tốt mọi nguồn lực xã hội để nhà trường phát triển lành mạnh.

6. Phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập

Hỗ trợ khối cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển theo chiều hướng nâng cao chất lượng thông qua việc đồng hành với các trường để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc tuyển sinh, nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho nhà đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, minh bạch; giải quyết kịp thời những thắc mắc của nhà đầu tư trong quá trình thành lập, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

7. Nguồn kinh phí thực hiện

- Từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố dành cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo phân cấp ngân sách nhà nước.

- Nguồn kinh phí từ việc thanh lý các mặt bằng nhỏ, lẻ sau khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục.

- Nguồn xã hội hóa (phụ huynh, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, liên doanh khai thác, các nguồn vốn xã hội hóa khác….).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Quận ủy

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo duy trì nền nếp, thường xuyên chế độ giao ban định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Thành lập Tổ công tác theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện chương trình. Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện tại Quận và cơ sở.

- Có chủ trương, tạo điều kiện về nguồn lực, cơ chế để thực hiện Chương trình trên cơ sở quy định pháp luật, vận dụng phù hợp với thực tế địa phương để kịp thời chỉ đạo, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc thực hiện Chương trình đảm bảo xuyên suốt, hiệu quả.

- Nâng cao trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong việc theo dõi, chỉ đạo thực hiện; trách nhiệm của các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận trong hỗ trợ, định hướng thực hiện các chỉ tiêu về “Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo”.

2. Hội đồng nhân dân quận

Có kế hoạch giám sát, ban hành nghị quyết chuyên đề để Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch thực hiện các giải pháp phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận.

3. Ủy ban nhân dân quận    

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ và xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hằng năm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm; tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện của các phòng, ban chức năng để chỉ đạo kịp thời, phát huy sự năng động, hiệu quả của các bộ phận tham mưu trong công tác thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp nói riêng và các công trình xây dựng khác phục vụ nhu cầu giáo dục của quận.

- Tham mưu tổ chức đánh giá kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, năm và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết kết quả thực hiện chương trình khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận

Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận trong việc quán triệt trong đoàn viên, hội viên và các giới, các tầng lớp Nhân dân nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận trong giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các giới Nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

5. Các cấp ủy đảng, cơ sở đảng trực thuộc

- Lãnh đạo quán triệt trong cán bộ đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình để tổ chức thực hiện giai đoạn 2020 - 2025 và lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm trên cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu tổ chức và phối hợp thực hiện./.

In Đánh dấu và chia sẻ