24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Chuyên mục: Chương trình, đề án | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 24/12/2020 | Số lần xem: 4503

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI và Chương trình đòn bẩy số 06-CTr/QU ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Quận ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ của quận đã có bước trưởng thành về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công vụ, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, chất lượng một số cán bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian qua có lúc có nơi vẫn còn hạn chế, cụ thể một số cấp ủy cơ sở Đảng chưa nhận thức đúng và đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, tầm quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chưa đổi mới phương pháp thực hiện các khâu của công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ và chưa tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ, đảng viên rèn luyện phấn đấu trưởng thành.    

Nhằm phát huy hơn nữa những thế mạnh của đội ngũ cán bộ, tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ; có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực và khả năng làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ tốt nhân dân và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trước tiên là đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng cơ cấu phù hợp, đủ số lượng, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Quận 10 văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tương xứng với vị thế và tiềm năng của quận.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đạt trình độ đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị.

2.2. Phấn đấu 90% cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị.

2.3. 90% cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đạt trình độ cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị.

2.4. Tổ chức 45 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác Đảng, công tác Mặt trận và các đoàn thể; bồi dưỡng cập nhật kiến thức tin học; bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng bộ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

2.5. Tổ chức ít nhất 05 đợt tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm công tác tại các địa phương, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên

- Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thường xuyên cập nhật các chủ trương, quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục và rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa các chương trình, hoạt động phù hợp với lĩnh vực công tác để cán bộ đoàn viên, hội viên hiểu rõ tầm quan trọng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát, đôn đốc việc thực hiện; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Về công tác tạo nguồn, tuyển chọn

- Tiếp tục thực hiện 3 Chương trình tạo nguồn cán bộ của thành phố (Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân) và Chương trình bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ từ đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhằm đa dạng hóa nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo căn bản, góp phần trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

- Đổi mới việc tuyển chọn cán bộ trên cơ sở công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn chức danh; tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện cơ chế về tài chính và tạo điều kiện cho cán bộ an tâm công tác, rèn luyện.

3. Về công tác đánh giá và quy hoạch cán bộ

- Hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình đánh giá cán bộ. Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiến hành xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý nhằm thống nhất việc đánh giá cán bộ, đảm bảo đúng thực chất; lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ.

- Thực hiện công khai kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm cho người được đánh giá và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị để theo dõi, giám sát và tiếp tục tham gia vào quá trình đánh giá cán bộ; đồng thời lưu giữ, bổ sung vào hồ sơ cán bộ, làm căn cứ triển khai những khâu khác trong công tác cán bộ.

- Định kỳ hằng năm, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ. Quy hoạch theo phương châm “động” và “mở”, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ; quy hoạch cán bộ của cấp dưới là cơ sở để quy hoạch cán bộ cấp trên; đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ có biểu hiện yếu kém, thiếu phấn đấu, rèn luyện, suy thoái về đạo đức, lối sống, kỷ luật.

- Thực hiện nghiêm quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Định kỳ, các cấp ủy giới thiệu công khai danh sách cán bộ quy hoạch của quận, của cơ sở.

4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Định kỳ hằng năm, trên cơ sở danh sách quy hoạch đã được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt, cấp ủy cơ sở đảng chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tình hình thực tế, tránh trùng lắp, dàn trải; tập trung nội dung cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, các lớp bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4); tổ chức tốt các lớp đào tạo và hiệp quản đào tạo trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị theo thẩm quyền. Tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng cán bộ đương nhiệm và quy hoạch theo các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quy định, quy chế về đào tạo,
bồi dưỡng( ). Định kỳ hằng năm, tiến hành sơ kết để điều chỉnh, bổ sung nội dung của các Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện tốt công tác giới thiệu, cử cán bộ tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị (văn bằng 2) theo chiêu sinh của Thành ủy; giới thiệu tham gia lớp đào tạo cán bộ trung cấp Quân sự và cao đẳng Quân sự phường, xã, thị trấn theo chiêu sinh của Bộ Tư lệnh thành phố.

- Khuyến khích cán bộ tự học, tự đào tạo phù hợp với chuyên môn, năng lực và sở trường, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tự học tập, rèn luyện trong điều kiện vừa làm vừa học.

5. Về công tác bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ

- Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ; thực hiện công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; tăng cường cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin, chất vấn, phản biện và giải trình khi có yêu cầu trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định bảo đảm nhân sự được giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Quy định trách nhiệm của lãnh đạo và cấp ủy viên các cấp trong việc tiến cử người có đức, có tài; phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện theo chức danh, nhất là những người đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có triển vọng phát triển để xem xét, bổ nhiệm; kịp thời thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm (không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu); tổ chức thi tuyển nguồn bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh hiệu trưởng, hiệu phó các trường.

- Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý; luân chuyển cán bộ, chuyên viên giữa các cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền; giữa quận và cơ sở …; luân chuyển cán bộ theo chức danh quy hoạch; luân chuyển, tăng cường cán bộ cho những nơi có yêu cầu cấp bách, nhất là ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa bàn trọng điểm, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn quận.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ.

6. Về công tác quản lý cán bộ

- Gắn mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

- Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý cán bộ và đánh giá cán bộ (về năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống …) để bố trí sử dụng cán bộ hiệu quả.

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ: nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay. Không xem xét thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với những trường hợp chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ nhằm giảm thiểu thời gian tra cứu hồ sơ cũng như đáp ứng kịp thời các báo cáo thống kê có liên quan để góp phần hỗ trợ tích cực cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ.

- Bản thân cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về công tác cán bộ; báo cáo, giải trình trung thực và chịu trách nhiệm theo yêu cầu của cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt Chương trình này và xây dựng kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí và xác định thời gian hoàn thành từng nội dung của Chương trình.

2. Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chương trình; hằng năm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, phường.

3. Ủy ban nhân dân quận

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình này, chỉ đạo kiểm tra việc
thực hiện của Ủy ban nhân dân 15 phường, các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận trong thực hiện công tác giám sát định kỳ hằng năm.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham mưu đề xuất cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quận; phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị; cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức.

- Đảm bảo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Chương trình định kỳ hằng năm và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện bồi dưỡng cán bộ (về nội dung và nguồn kinh phí).

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận phối hợp với Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, đoàn viên, hội viên; rà soát danh sách
các đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo đặc thù; tiếp tục tạo nguồn lực lượng nòng cốt chính trị đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

5. Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Phòng Nội vụ tham mưu nội dung các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác tuyên truyền, quán triệt chương trình đến các cơ sở đảng.

6. Ban Tổ chức Quận ủy

- Tham mưu thực hiện đúng quy trình và quy định các khâu trong công tác cán bộ, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở đảng hằng năm thực hiện tốt rà soát công tác cán bộ, nhất là khâu quy hoạch, bố trí sử dụng và đánh giá cán bộ.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo về lý luận chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn; quản lý nhà nước… cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quy hoạch các chức danh, cán bộ công chức.

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy định, quy chế, chính sách về công tác cán bộ.

7. Ủy ban kiểm tra Quận ủy chủ động tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình này; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổ chức Quận ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ./.

In Đánh dấu và chia sẻ